Инструкции за електрически одеяла.

!!! ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ !!! 

Преди употреба прочетете тези инструкции 

—-ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД—- 

ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.Проверете повърхността за наличие на режещи предмети, които могат да нарушат цялоста на електрическото одеяло. 
2.Използвайте само като долно одеяло. 
3.След експлоатация не забравяйте да извадите щепсела на уреда от контакта.
4.Не допускайте прилагането на силен натиск върху електрическото одеяло, което  може да доведе до появата на резки  гънки. 
5.Електрическите одеяла не се перат и не се гладят. 
6.Не ползвайте сгънато или мокро одеяло. 
7.Електрическите одеяла ги пазете от течности. 
8.Електрическото одеяло не се ползва на подвижно легло или ако се ползва на подвижно легло, да се проверява дали одеялото или шнура не могат да бъдат захванати или намачкани. 
9.Уредът да не се използва във външни помещения и /или върху влажни повърхности.  
10.Не използвайте уреда при хора с увреждания, деца, бебета и хора без чувствителност към топлина. 
11.Уредът да не се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
12.Уредът не трябва да се използва от малки деца над 3 години, освен ако устройството за управление е предварително настроено от родител или настойник или ако детето е подходящо инструктирано как да работи безопастно с устройството за управление и уреда.  
13.Деца на възраст под 3 години да не използуват уреда, поради тяхната невъзможност да реагират на прегряване. 
14.Децата да се наблюдават да не си играят с уреда. 
15.Електрическото одеяло не е предназначено за промишлени цели. Електрическото одеяло не е предназначено за медицинска употреба в болници и/или спа центрове. 
16.Захранващия кабел не може да се замени. При повреден кабел, уреда да се бракува или да се върне в магазина, от който е закупен. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами.  
17.Уредът да не се използва за затопляне на животни. 
18.Не оставяйте уреда включен ако излизате от дома и/или ако той ще остане без наблюдение. 
19.В никакъв случай не опитвайте сами да отстраните повреди по електрическото одеяло. Занесете го в магазина, откъдето сте го закупили заедно с гаранционната карта. Неправилно извършени ремонти могат да причинят токови удари, пожар и др. 
20.Проверявайте често електрическото одеяло за износване и повреди / наранен кабел, скъсана или продупчена повърхност, счупен превключвател и др. /. При установяването на такива  или уредът е бил неправилно използван да се върне на доставчика преди no-нататъшната му употреба 

ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Равномерно постелите електрическото одеяло под долния чаршаф. Покрийте го със завивката. 
Включете в електрическата мрежа уреда нагласете плъзгача на превключвателя за да светне червения индикатор. 
Ако желаете електрическото одеяло да затопли по-бързо, включете на втора степен.  
След затопляне може да намалите степента на затопляне на уреда като преместите плъзгача на превключвателя на едно. 
Проверете с ръка дали се е стоплило леглото ви. Ако не, уверете се,  че сте включили правилно електрическото одеяло. 
Не използвайте намачкан уред и не го прегъвайте. 
Да не се извършва почистване и обслужване на уреда от ползвателя от деца без наблюдение 
След експлоатация не забравяйте да извадите щепсела на уреда от контакта. 
Уредът не се пере, не се почиства на химическо чистене, не се глади. Може да почистите уреда с мека четка. 
За да се избегне токов удар, пожар или нараняване, ако забележите нещо необичайно, като миризма на пожар, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.

Избрани продукти
Няма Избрани продукти!
Продължи пазаруването
0