Инструкции за електрическа възглавница

!!! ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ!!! 

Преди употреба прочетете тези инструкции 

—-ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД—- 

ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1-Проверете повърхността за наличие на режещи предмети, които могат да нарушат цялоста на електрическата възглавница за стол. Не допускайте прилагане на силен натиск от остри и режещи предмети.
2-Не ползвайте сгъната или мокра възглавница за стол. Пазете уреда от течност.
3-Уредът да не се използва във външни помещения и /или върху влажни повърхности. Не сядайте с мокри дрехи.
4-След експлоатация не забравяйте да извадите щепсела на уреда от контакта.
5-Не допускайте прилагането на силен натиск върху електрическата възглавница за стол, който може да доведе до появата на резки  гънки.
6-Проверявайте често електрическата възглавница за стол за износване и повреди /наранен кабел, скъсана или продупчена повърхност, счупен превключвател и др./. При установяването на такива  не използвайте уреда. Ако има такива признаци или ако уредът е бил неправилно използван, да се върне на доставчика преди no-нататъшната му употреба.
7-Електрическите възглавници за стол не се перат и не се гладят.
8-Използвайте само като възглавница за стол. Не използвайте уреда като възглавница за глава.
9-Да не се ползва от твърде малки деца (0÷3 години)
10-Не използвайте уреда при хора с увреждания, деца, бебета и хора без чувствителност към топлина.
11-Уредът да не се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност
12-В никакъв случай не опитвайте сами да отстраните повреди по електрическите възглавници за стол. Занесете го в магазина, откъдето сте го закупили заедно с гаранционната карта. Неправилно извършени ремонти могат да причинят токови удари, пожар и др.
13-Захранващият шнур не може да се замени. При повреден шнур, уреда да се бракува или да се върне в магазина, от който е закупен. 14-Не опитвайте да ремонтирате уреда сами.
15-Децата да се наблюдават да не си играят с уреда.
16-Уредът да не се използва за затопляне на животни.

ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Кабелът на  уреда трябва винаги да стои до задната страна на стола. Внимавайте, да не се оплете кабела при сядане и ставане от стола.
При работа на уреда, захранващия кабел и етикета на уреда  трябва винаги да стоят от горната страна.
Проверете повърхността на стола  за остри предмети преди да поставите уреда.
Включете в електрическата мрежа уреда и нагласете плъзгача на превключвателя  за да светне червения индикатор.
Ако желаете уреда да затопли по-бързо, включете на втора степен.
След затопляне може да намалите степента на затопляне на уреда като преместите плъзгача на превключвателя на едно.
Електрическите възглавници могат да се използуват с всички видове столове и табуретки.
Не използвайте намачкан уред и не го прегъвайте.
Уредът не се пере, не се почиства на химическо чистене, не се глади. Може да почистите уреда с мека четка или влажна кърпа.  
За да се избегне токов удар, пожар или нараняване, ако забележите нещо необичайно, като миризма на пожар, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.
Уредът не е предназначен за промишлени цели.
Този уред не е предназначен за професионална и медицинска употреба в болници и спа центрове.

Избрани продукти
Няма Избрани продукти!
Продължи пазаруването
0